Deze Website https://www.tbch.be is eigendom van INTERNATIONAL DUTY FREE BELGIUM N.V., met maatschappelijke zetel te Rue de Namur 1, L-2211 Luxembourg, en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 424.748.350.

Door op deze Website te surfen en de via deze Website aangeboden online diensten te gebruiken, stemmen de bezoekers/gebruikers (hierna de “Gebruikers”) in met deze Gebruiksvoorwaarden, alsook met ons Privacybeleid en Cookiebeleid. Daarom raden we alle Gebruikers met aandrang aan om deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen alvorens verder te surfen op de Website of de via deze Website aangeboden online diensten te gebruiken. Indien de Gebruiker niet met de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden instemt, mag hij/zij geen verder gebruik maken van deze Website.
Voor alle duidelijkheid, niets in deze Gebruiksvoorwaarden doet afbreuk aan de wettelijke rechten van de Gebruiker.

1 Gebruik van de website

1.1 De Gebruikers mogen deze Website of de inhoud ervan niet gebruiken voor onwettige of commerciële doeleinden. Deze Website mag uitsluitend worden gebruikt voor de aankoop van de aangeboden producten, of voor het verkrijgen van informatie wanneer u overweegt een dergelijke aankoop te doen.

1.2 Gebruikers mogen op deze Website surfen zonder een account aan te maken.

1.3 Gebruikers mogen geen software of andere (technische of andere) middelen gebruiken om de Website (of een deel daarvan) of de inhoud daarvan te controleren of te kopiëren, de correcte werking van de Website te verstoren, onderbreken of hinderen (bijv. via computervirussen), de Website met opzet te overbelasten of de effectiviteit of functionaliteit ervan te verstoren. Het is eveneens verboden om obscene, beledigende of lasterlijke inhoud te uploaden, te posten of te versturen op of via de Website, of enige andere inhoud die onnodige schade of leed kan veroorzaken of de rechten van anderen kan schenden.

1.4 Het niet-geautoriseerde gebruik van deze Website, in strijd met de toepasselijke wetgeving of deze Gebruiksvoorwaarden, resulteert automatisch in het verlies van het recht om deze Website verder te gebruiken, en kan worden vervolgd en bestraft.

2 Aansprakelijkheid

2.1 Deze Website is bestemd om informatie te verschaffen aan onze (potentiële) klanten. We doen alles wat we kunnen om ervoor te zorgen dat de op deze Website aangeboden informatie volledig, nauwkeurig en actueel is, en om te zorgen voor de functionaliteit en veiligheid van deze Website, in het bijzonder door alle noodzakelijke technische maatregelen te treffen. Deze Website en alle op deze Website aangeboden informatie wordt echter ter beschikking gesteld “als dusdanig” en is niet bedoeld om persoonlijk advies te verlenen aan de Gebruikers. Het gebruik van deze informatie is dus op eigen risico van de Gebruiker.

Ondanks onze voortdurende inspanningen kunnen fouten of onregelmatigheden voorkomen. Indien op de Website voorhanden informatie fouten zou bevatten of als informatie op de Website niet beschikbaar zou zijn wegens fouten of technische problemen, gelieve ons daarvan dan in kennis te stellen (zie contactgegevens hieronder). We zullen dan trachten om die fouten of onregelmatigheden zo snel mogelijk te corrigeren.

Behalve in geval van een grove fout, frauduleus gedrag of een opzettelijke fout door IDF of iemand die in naam van IDF handelt, of in geval van lichamelijk letsel of overlijden, kan IDF niet aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt door de slechte werking van de Website of de inhoud ervan, en dat voor zover toegestaan volgens het toepasselijke recht. In elk geval zijn wij enkel aansprakelijk voor rechtstreekse schade en in geen geval voor eventuele gevolgschade, punitieve schade, speciale exemplaire schade of een forfaitaire schadevergoeding of indirecte schade zoals, zonder beperking, verlies van inkomsten of winst, verlies van productie, verlies van marktaandeel of goodwill of puur financieel verlies.

2.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor handelingen, nalatigheden of weglatingen door derden (met inbegrip van door Gebruikers geposte meningen en berichten) op, of in verband met deze Website of de op deze Website aangeboden producten. De Gebruikers mogen ons in kennis stellen van wangedrag door een andere Gebruiker van deze Website, door onze adverteerders of andere contractspartijen. We behouden ons het recht voor om dergelijke klachten te onderzoeken en naar eigen goeddunken alle noodzakelijke stappen te zetten.

2.3 In geen geval zijn wij aansprakelijk voor verlies of schade die voortvloeit uit evenementen, gebeurtenissen of oorzaken die buiten onze redelijke controle vallen (“Gevallen van Force Majeure”). Dergelijke Gevallen van Force Majeure omvatten, zonder beperking, toevallige omstandigheden, sectorale stakingen, lock-outs, oproer, oorlogshandelingen, aardbevingen, overstromingen, brand en explosies, overheidshandelingen, telecomstoringen, bugs in software van derden, en alle vertragingen en niet-leveringen veroorzaakt door een van onze contractpartners, buiten onze eigen redelijke controle.

3 Onderhoud / updates

Wij zullen alle redelijke inspanningen leveren om deze Website te onderhouden en te actualiseren. Dat betekent natuurlijk dat de Website van tijd tot tijd zal worden onderhouden / gecorrigeerd. We kunnen geen continue toegang tot de Website garanderen en de Gebruikers hebben geen recht op schadevergoeding in het geval ze (een deel van) de Website niet kunnen gebruiken wegens een technische fout, storing en/of tijdelijke onderbreking of verwijdering van de Website.

4 Links van / naar websites van derden

4.1 Deze Website kan links naar Websites van derden bevatten. Wij hebben geen controle over de inhoud van dergelijke websites en kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud, de werking of de naleving van de gegevensbescherming van dergelijke websites van derden, noch voor posts of berichten die werden geplaatst door Gebruikers van discussieplatforms of mailinglijsten die via deze Website beschikbaar zijn. In geval van schade ten gevolge van het bezoeken van een website van een derde, kan alleen de auteur/eigenaar van die website aansprakelijk gesteld worden.

4.2 Het is ook mogelijk dat websites van derden een link naar deze Website bevatten. Dat betekent echter niet dat wij controle hebben over de (inhoud) van dergelijke websites. Wij kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud, de werking of het privacybeleid van dergelijke websites van derden. Het is in elk geval verboden om te dieplinken naar deze Website of delen van deze Website zichtbaar te maken op een website van derden.

5 Intellectuele eigendomsrechten

5.1 Deze Website is beschermd door het auteursrecht. Hij is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik door de Gebruikers, aan wie het verboden is om webpagina’s te reproduceren, behalve via het downloaden en bekijken van informatie op één computer en/of het afdrukken van één papieren exemplaar. Evenmin mogen Gebruikers zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming deze Website reproduceren, verspreiden of ter beschikking stellen via een netwerk, of delen van deze Website zichtbaar maken op een andere webpagina.

5.2 Alle teksten, afbeeldingen, foto’s, logo’s, handelsnamen en handelsmerken die vermeld worden op deze Website en de software die gebruikt wordt in de besturing ervan, zijn beschermd onder geregistreerde of niet-geregistreerde intellectuele eigendomsrechten, die de eigendom zijn van ons of van één van onze contractuele partners. Gebruikers mogen dergelijke beschermde inhoud op geen enkele manier (her)gebruiken of reproduceren, en mogen dergelijke beschermde inhoud op geen enkele manier verwijderen of aanpassen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van de betreffende rechten.

5.3 Wanneer Gebruikers gebruik maken van de specifieke diensten die door deze Website worden aangeboden, en enkel voor die doeleinden, krijgen zij een beperkte, niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie om de beschermde inhoud te gebruiken overeenkomstig onze instructies en conform de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden.

6  Persoonlijke levenssfeer en cookies – bescherming van persoonsgegevens

6.1 Deze Website gebruikt cookies voor redenen van nuttigheid en betrouwbaarheid. Door te surfen op deze Website of deze Website te gebruiken, stemmen de Gebruikers in met de plaatsing van deze cookies op hun computer of toestel. Meer informatie over de door deze Website gebruikte cookies is te vinden in ons Cookiebeleid.

6.2 Gebruikers stemmen in met de verzameling en de verwerking van hun tijdens de registratie op de Website verschafte persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en ons Privacybeleid, dat geconsulteerd kan worden via de volgende link Privacybeleid.

6.3 Door deze Website verder te gebruiken, erkennen de Gebruikers dat zij in kennis zijn gesteld van het genoemde privacy- en cookiebeleid en stemmen zij in met de inhoud daarvan.

7 Wijzigingen

7.1 We behouden ons het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Die wijzigingen worden gedurende tien (10) dagen na de inwerkingtreding ervan aangekondigd op de homepage van de Website, zodat de Gebruikers door hun gebruik van de Website in kennis gesteld worden van die wijzigingen. De wijzigingen treden in werking op de datum waarop zij op de Website gepubliceerd worden. Wanneer Gebruikers de Website (of een deel ervan) blijven gebruiken nadat een dergelijke wijziging heeft plaatsgevonden, worden ze geacht de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden te hebben aanvaard.

7.2 Deze Gebruiksvoorwaarden werden voor het laatst gewijzigd op 20/01/17.

8  Scheidbaarheid

Voor zover mogelijk moeten de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden aldus worden uitgelegd dat zij geldig en afdwingbaar zijn overeenkomstig het toepasselijke recht. Als echter één of meerdere bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden volledig of gedeeltelijk ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar blijken te zijn, dan blijven de rest van die bepaling en de rest van deze Gebruiksvoorwaarden van kracht alsof die ongeldige, onwettige of niet-afdwingbare bepaling (of een deel ervan) nooit erin vervat is geweest. Bovendien worden in dergelijk geval de ongeldige, onwettige of niet-afdwingbare bepaling(en) (of een deel/delen ervan) op zodanige wijze gewijzigd en/of vervangen dat ze, voor zover wettelijk mogelijk, de betekenis en de doelstelling hebben van de ongeldige, onwettige of niet-afdwingbare bepaling(en) (of een deel/delen ervan).

9 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

9.1 Alle geschillen betreffende de geldigheid, interpretatie, afdwinging, uitvoering en beëindiging van deze Gebruiksvoorwaarden vallen onder en worden uitgelegd in overeenstemming met het Belgische recht. Geen gevolg zal worden gegeven aan andere rechtskeuze- of collisieregels op basis waarvan het recht van een ander rechtsgebied van toepassing zou zijn, onverminderd toepasselijke bepalingen van dwingend recht inzake consumentenovereenkomsten.

9.2 Alle geschillen inzake de geldigheid, interpretatie, afdwinging, uitvoering en beëindiging van deze Gebruiksvoorwaarden die niet kunnen worden opgelost via onderhandelingen te goeder trouw, worden voorgelegd aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel, onverminderd toepasselijke bepalingen van dwingend recht inzake consumentenovereenkomsten.

10 Contact

Bij vragen, problemen of klachten in verband met de inhoud of het gebruik van deze Website, kunnen Gebruikers rechtstreeks met ons contact opnemen per post :S.A. International Duty Free Belgium N.V. Bedrijvenzone Diegem-Luchthaven 51 1831 Diegem
Phone number : +32 (0)2 715 10 20 of per e-mail info@tbch.be.

PRIVACYBELEID

Dit Privacybeleid moet worden gelezen samen met ons Cookiebeleid  en de Gebruiksvoorwaarden van deze website.

Door op deze website te surfen en uw persoonsgegevens met ons te delen, stemt u uitdrukkelijk in met de voorwaarden van dit Privacybeleid en de manier waarop we uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken.

Wie zijn wij?

Deze website wordt beheerd door INTERNATIONAL DUTY FREE BELGIUM N.V. (‘IDF’), met maatschappelijke zetel te Rue de Namur 1, L-2211 Luxembourg, en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 424.748.350.

Als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de EU-richtlijn betreffende gegevensbescherming (Richtlijn 95/46/EG betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens) en de algemene verordening gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, “AVG”), bepaalt IDF de middelen en de doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Die verwerking wordt door IDF in België verricht.

Met elke verwijzing naar “we”, “ons” of “onze” in dit Privacybeleid wordt IDF bedoeld.

De bescherming van uw persoonlijke levenssfeer en de veiligheid van uw persoonsgegevens zijn zeer belangrijk voor ons. Daarom verzamelen, behandelen en verwerken we alle persoonsgegevens die u ons overmaakt via deze website, of die we verkrijgen ten gevolge van uw gebruik van deze website, in overeenstemming met de bepalingen van de EU-Richtlijn betreffende gegevensbescherming, de toepasselijke nationale uitvoeringsbepalingen inzake gegevensbescherming en alle andere (toekomstige) toepasselijke wetgeving, met inbegrip van de AVG, die vanaf 25 mei 2018 van toepassing zal zijn.

Zoals voorgeschreven door de momenteel van toepassing zijnde wetgeving, heeft IDF zijn verwerkingsactiviteiten aangegeven bij de bevoegde autoriteiten in België.

Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?

We verzamelen uw persoonsgegevens (naam, adres, e-mail, telefoonnummer, vluchtgegevens enz.) wanneer u contact met ons opneemt (via ons online contactformulier, per gewone post, e-mail of telefoon), wanneer u op onze website surft (bijv. IP-adres, persoonlijke voorkeuren) of wanneer u mijlen vraagt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

We kunnen uw gegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:
• Beheer van onze klantendatabase
• Beheer van uw vragen, opmerkingen en verzoeken
• Beheer van het Miles & More-programma
• Uitwisselingen met de Miles & More-database van Brussels Airlines
• Naleving van de wettelijke verplichtingen
• Reclame en promotie (indien u zich daarvoor hebt ingeschreven)
• Samenvoegen en anoniem maken van persoonsgegevens voor statistische/analytische doeleinden

Uw gegevens zullen voor deze doeleinden gedurende maximum 20 jaar worden opgeslagen in overeenstemming met het opslagbeperkingsprincipe.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Er worden passende administratieve, technische en organisatorische maatregelen genomen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te verzekeren en om uw persoonsgegevens te beschermen tegen toevallig verlies, misbruik, niet-geautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging en toevallige of niet-geautoriseerde vernietiging.

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

We kunnen uw persoonsgegevens delen met andere entiteiten van de IDF-Groep en met een aantal van onze contractuele partners (zoals IT-dienstenbedrijven of logistieke bedrijven). Er zullen passende organisatorische en technische maatregelen worden genomen ter verzekering van de veiligheid van uw gegevens. Behalve om u de door u gevraagde diensten of informatie te verstrekken, zullen wij uw persoonsgegevens niet meedelen aan derden zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Het is mogelijk dat uw gegevens worden doorgegeven aan andere landen van de Europese Economische Ruimte (EER), maar in geen geval zullen ze worden doorgegeven aan landen buiten de EER.

Uw rechten

Bij vragen of opmerkingen over ons Privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via:

S.A. International Duty Free Belgium
Rue de Namur 1
L-2211 Luxemburg
info@tbch.lu

Op verzoek aan onze klantendienst en mits voorlegging van een bewijs van uw identiteit, kunt u van ons kosteloos (indien het volume redelijk is) een schriftelijke weergave van uw persoonsgegevensbestand krijgen. U heeft eveneens het recht om de correctie van uw gegevens te vragen wanneer die onjuist, onvolledig of niet langer relevant zijn.

Indien u geen marketing- of promotie-e-mails van ons of onze contractuele partners meer wenst te ontvangen, kunt u te allen tijde kosteloos contact met ons opnemen om uw gegevens uit onze marketingdatabase te laten verwijderen.

Privacybeleid onderhevig aan wijzigingen

We kunnen dit Privacybeleid op geregelde tijdstippen wijzigen. Op deze webpagina kunt u altijd de laatste versie van ons Privacybeleid raadplegen
20 01 2017.

COOKIEBELEID

Deze website http://www.idf-dutyfree.com wordt beheerd door INTERNATIONAL DUTY FREE N.V., met maatschappelijke zetel te Rue de Namur 1, L-2211 Luxemburg, en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 424.748.350.

Deze website gebruikt cookies voor redenen van nuttigheid en betrouwbaarheid.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van de computers en/of de toestellen van de bezoekers van een website worden geplaatst. Ze bevatten bepaalde informatie, zoals de taalvoorkeur van de bezoekers of de inhoud van het winkelmandje. Andere cookies verzamelen statistieken over de gebruikers van onze website of zorgen ervoor dat de website correct wordt weergegeven en de toepassingen van de website naar behoren werken.

De server van onze website heeft uitsluitend toegang tot de informatie die vervat is in het cookietekstbestand; hij heeft geen toegang tot andere informatie die opgeslagen is op uw computer of toestel.

Cookies bevatten geen persoonsgegevens. Alle cookies bevatten een unieke code (“naam van de server die het cookie plaatste + vervaldatum + uniek(e) nummer/waarde”) waarmee wij uw browser kunnen herkennen tijdens het bezoek aan onze website (‘sessie-cookies’) of bij herhaaldelijk bezoek aan onze website (‘permanente cookies’). Een permanente cookie blijft op uw systeem, maar u kunt het altijd verwijderen of deactiveren via uw browserinstellingen.

Welk soort cookies gebruikt deze website?

We gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:
• Strikt noodzakelijke / technische cookies
Dat zijn cookies die essentieel zijn voor de werking van onze website, ze maken het mogelijk dat u surft op onze website en onze functies gebruikt.
• Statistische / analytische cookies
Met deze cookies kunnen we het aantal bezoekers herkennen en tellen en kunnen we zien hoe de bezoekers zich op de site bewegen tijdens hun gebruik ervan. Dat maakt het mogelijk om de werkwijze van onze website te verbeteren, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat gebruikers makkelijk vinden wat ze zoeken.
• Performantiecookies
Deze cookies verzamelen informatie over de manier waarop bezoekers onze website gebruiken, helpen ons te begrijpen hoe bezoekers met onze website interageren, en maken het mogelijk te zien of er zich fouten hebben voorgedaan en nieuwe functies te testen. We gebruiken deze informatie uitsluitend om de werking van onze website te verbeteren.
• Functionaliteitscookies
Met deze cookies worden specifieke functies op de site mogelijk gemaakt ter verbetering van uw ervaring, bijvoorbeeld het herinneren van uw keuzes en voorkeuren (bijv. gekozen taal, gebruikersnaam), het nagaan of een bepaalde dienst al aan u werd aangeboden (zoals enquêtes), of het opslaan van complexere beslissingen (zoals de specifieke producten die u interesseren).
• Tracking- / reclamecookies
Deze cookies slaan op dat u onze website hebt bezocht, welke pagina’s u hebt bezocht en welke links u hebt gevolgd. We gebruiken die informatie om u inhoud te verstrekken die relevanter is voor u en uw interesses. Deze cookies kunnen ook worden gebruikt om doelgerichte publiciteit aan te bieden, het aantal keer dat u een bepaalde reclame ziet te beperken, of de effectiviteit van reclamecampagnes op te volgen. We kunnen deze informatie daartoe ook delen met andere partijen (met inbegrip van adverteerders en onze agentschappen of onderaannemers).
• Cookies van derden
Sommige cookies worden niet door ons geplaatst, maar door onze contractuele partners. We proberen deze cookies te identificeren alvorens ze gebruikt worden, zodat u kunt beslissen om ze al dan niet te aanvaarden. Meer informatie over deze cookies is eventueel beschikbaar op de website van de desbetreffende derde.

In het bijzonder worden de volgende cookies gebruikt:

Naam van cookie Soort cookie Wat doet het cookie? Hoelang wordt het cookie opgeslagen? Welk soort informatie verzamelt het cookie? Verzamelt het cookie mijn persoonsgegevens / identificeert het mij? Links naar meer informatie over deze cookie
wp_set_auth_cookie( $user_id, $remember, $secure )  auth Deze functie stelt de cookie.  https://codex.wordpress.org/WordPress_Cookies
wp_clear_auth_cookie()  auth Deze functie zal de cookie van de client browser verwijderen. Dit gebeurt wanneer de gebruiker op de ‘Afmelden’ link in de administratie-interface klikt.  https://codex.wordpress.org/WordPress_Cookies
auth_redirect()  auth Deze functie maakt ook gebruik van de cookies. Controleert of de cookie aanwezig is op de client browser.
Als dat niet het geval is, zal de gebruiker gestuurd worden naar het inlogscherm wp-login.php.
Na het inloggen, wordt de gebruiker terug naar de pagina verwezen degene hij/zij wou raadplegen.
 https://codex.wordpress.org/WordPress_Cookies
 comment_author_{HASH}  author Wanneer bezoekers commentaar geven op een blog, krijgen ze ook cookies op hun computer.
Dit is puur voor gebruiksgemak, zodat de bezoeker niet opnieuw al hun informatie moet hertypen wanneer ze nog een ander commentaar wensen achter te laten.
 https://codex.wordpress.org/WordPress_Cookies
 comment_author_email_{HASH}  author Wanneer bezoekers commentaar geven op een blog, krijgen ze ook cookies op hun computer.
Dit is puur voor gebruiksgemak, zodat de bezoeker niet opnieuw al hun informatie moet hertypen wanneer ze nog een ander commentaar wensen achter te laten.
 https://codex.wordpress.org/WordPress_Cookies
 comment_author_email_{HASH}  author Wanneer bezoekers commentaar geven op een blog, krijgen ze ook cookies op hun computer.
Dit is puur voor gebruiksgemak, zodat de bezoeker niet opnieuw al hun informatie moet hertypen wanneer ze nog een ander commentaar wensen achter te laten.
 https://codex.wordpress.org/WordPress_Cookies

Hoe beheer / deactiveer ik die cookies?

In alle belangrijke internetbrowsers kunt u de cookies die op uw computer / toestel opgeslagen worden, controleren.

Indien u niet wilt dat deze website cookies plaatst op uw computer / toestel, kunt u ze gemakkelijk beheren of verwijderen door uw browserinstellingen dienovereenkomstig aan te passen (het is dan wel mogelijk dat u niet kunt genieten van bepaalde door deze website geboden mogelijkheden). U kunt uw browser ook zo instellen dat u geïnformeerd wordt wanneer u een cookie ontvangt, zodat u kunt beslissen of u het cookie al dan niet aanvaardt.

Als u bepaalde cookies wenst te blokkeren, kan u dat doen voor de browser die u gebruikt.

• Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
• Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=nl
• Firefox https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren
• Safari https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_GB&viewlocale=nl_NL

Om u af te melden voor tracking door Google Analytics over alle websites, kunt u surfen naar: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Denk eraan dat wanneer u bepaalde door ons gebruikte cookies deactiveert, het kan zijn dat bepaalde grafische voorstellingen niet meer correct afgebeeld worden of dat u bepaalde toepassingen niet meer kunt gebruiken. Dat kan gevolgen hebben voor uw gebruikerservaring en het kan zijn dat u bepaalde afdelingen van onze website niet kunt bezoeken.

Contact

Indien u vragen heeft over dit Cookiebeleid of cookies die we op onze website gebruiken, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen door een e-mail te sturen naar: info@tbch.lu.

Cookiebeleid onderhevig aan wijzigingen

We kunnen dit Cookiebeleid op geregelde tijdstippen wijzigen. Op deze webpagina kunt u altijd de laatste versie van ons Cookiebeleid raadplegen 20 01 2017.